For arbeidsgivere

Tenk at du nå for første gang møter en person med redusert hørsel. Et slikt møte kan oppleves som nytt og uvant. Det er svært vanlig å føle på usikkerhet i et slikt møte.

Visste du at:

  • Personer med redusert hørsel er kompetente på kommunikasjon og problemløsning.
  • Undersøkelser viser at en del personer med redusert hørsel yter bedre i sin jobb sammenlignet med personer uten redusert hørsel.
  • En døv/hørselshemmet arbeidstaker kan gi deg gevinster du ikke visste om.

Mennesker som ikke hører, er like forskjellige som alle andre mennesker. Det er derfor en likeverdig praksis at du som arbeidsgiver fokuserer på kvalifikasjonene, og ikke hørselen når du møter arbeidssøkere med redusert hørsel.

Like vilkår gir like muligheter

FNs standardregler for mennesker med funksjonshemning ble utarbeidet i 1993 og nevnt i FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. I FNs standardregel om arbeid står det utførlig at:

Statene bør anerkjenne prinsippet om at mennesker med funksjonshemming må få mulighet til å utøve sine menneskerettigheter, særlig når det gjelder arbeid. Både i distriktene og i byene må de få like muligheter til produktivt og inntektsbringende arbeid.

Men hva betyr det å sørge for like vilkår for at døve og hørselshemmede skal få like muligheter? Svaret er nok at man som arbeidsgiver skal se bort fra hørselshemningen og fokusere på kvalifikasjonene da det er kvalifikasjonene, og ikke hørselen som skal avgjøre muligheten for ansettelse. Krav til kommunikasjon i stillingen er ikke det samme som krav til hørsel i stillingen. De fleste kommuniserer utmerket selv om de ikke har hørsel.

I løpet av de siste ti årene har flere døve og hørselshemmede stått fram i media som aktive arbeidssøkere fordi de ikke får jobb etter utallige forsøk[1]. De forteller at de ofte blir møtt av arbeidsgivere med for lite kunnskap om tegnspråk og hørselshemning. Noen opplever også at arbeidsgivere har en oppfatning av at redusert hørsel hos arbeidstaker automatisk utløser tilskudd fra det offentlige som dekning for tapt arbeidskraft.

Når like vilkår gir like muligheter opplever hørselshemmede en følelse av likestilling og at hørselen ikke har en avgjørende betydning.

Videre vil et fokus på like vilkår gjøre at hørselshemningen ikke blir en årsak ved utfall av vurdering, tilskudd og ansettelse. I slike situasjoner møtes døve og hørselshemmede på bakgrunn av kvalifikasjonene. Ekskludering skjer dermed ikke på grunn av hørselshemningen.

Kan du være med på å gjøre en forskjell ved nettopp å ikke forskjellsbehandle på grunn av hørselshemningen?

divyrker

Gevinster

Noen gevinster du kan få når du ansetter noen som har redusert hørsel:

  • Utbytte av ubrukte ressurser siden døve og hørselshemmede ofte vil yte sitt beste for å vise at de kan gjøre jobben som andre.
  • Du er med på å utgjøre en viktig forskjell for en av de 85 000 som ufrivillig står utenfor arbeidslivet.
  • Din arbeidsplass vil gjenspeile mangfoldet i samfunnet.

Det finnes i dag døve og hørselshemmede mennesker i mange ulike yrker. Døve og hørselshemmede mennesker er like forskjellige som mennesker ellers. De er for eksempel butikkmedarbeidere, statsvitere, snekkere, tannleger, professor, psykologer, forretningsfolk, sosialarbeidere og advokater.

Artikler i media om døve og hørselshemmede som sliter med å få jobb:

[1] http://www.retten.no/jobb/naringsliv/haltdalen/dove-kari-36-har-sokt-utallige-jobber-uten-hell/s/5-44-100348

http://www.nettavisen.no/na24/julian-har-skt-pa-over-300-jobber—det-er-altfor-mange-fordommer-mot-dve-i-arbeidslivet/3423259749.html

http://www.side2.no/aktuelt/dve-anette-%2832%29-har-skt-fast-jobb-i-syv-ar—na-er-hun-lei-av-a-bli-nedprioritert/3423220387.html

http://e24.no/jobb/doeve-espen-26-soekte-200-jobber-fikk-napp-paa-facebook/23568895

http://www.aftenposten.no/norge/Dove-sliter-med-a-skaffe-jobb-338530b.html